مصاحبه- نیروهای مسلح خود را در کنار دولت موظف به حمایت از تولید داخلی می دانند

لینک کوتاه: