نقشه‌برداري دريايي ( هيدروگرافي )

با بهره‌گيري از شناورهاي نوين آبنگاري مجهز به اكوساندرهاي تك بيم و مولتي بيم ، سونار و سيستم‌هاي ماهواره‌اي GPS و DGPS و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مناسب ، انواع نقشه‌هاي دريايي از جمله : نقشه‌هاي دريايي خطي و رقومي ، نقشه‌هاي در مقياس كوچك بين 25000/1 و 100000/1 براي ناوبري نقشه‌هاي در مقياس بزرگ به منظور لوله‌گذاري انتقال نفت ، آب ، كابل برق و مخابرات ، نقشه‌هاي مورد نياز جهت انجام طرحهاي عمراني و ايجاد اسكله‌ها و تعيين خط ترانزيت شناورها و ... تهيه مي‌شود .