موشک کروز زمینی سومار

موشک کروز زمینی سومار محصولی جدید است که از ویژگی های متمایزی در مقایسه با قبل در
سیستم‌های کنترل، سازه و پیشران برخوردار است و اثر بسیار تعیین کننده ای در ارتقای توان دفاعی کشور دارد.
این موشک در هدف گذاری بسیار موثر است.

لینک کوتاه: