موشک دور برد زمینی قیام

این موشک ها توانایی انهدام طیف متنوعی از اهداف را دارد و با توجه به  قابلیت های تاکتیک
پذیری بالا، ماندگاری طولانی در صحنه نبرد و رادار گریزی می تواند در هر شرایطی اهداف
مورد نظر را منهدم کند.