كاوشگر « پيشگام »

دانشمندان و متخصصان فضايي جمهوري اسلامي ايران موفق شدند با برداشتن گام بلند ديگري در عرصة فناوري پيشرفته فضايي، ارسال حيات به فضا و تحقيقات زيستي كه در انحصار چند كشور معدود است را براي كشورمان به ارمغان آوردند.
پروژه ارسال حيات به فضا كه با مديريت يكپارچه سيستمي و تلاش دانشمندان سازمان فضايي ايران  به مورد اجرا گذاشته شده، توسط سازمان صنايع هوافضاي وزارت دفاع  تا ارتفاع مورد نظر پرتاب و پس از طي مراحل پيش‌بيني شده و رسيدن به سرعت، شتاب و ارتفاع مورد نظر، مجدداً به زمين بازگشته و موجود زنده با موفقيت بازيابي گرديد.
كاوشگر پيشگام از چهار بخش شامل:
1- مجموعه موتور، متشكل از اجزاي قفسه دم، بالك‌هاي پايدارساز، بلوك تنظيم ارتفاع، موتور و نازل؛
2- سكوي پرتاب براي پرتاب مجموعه؛
3- ايستگاه هاي زميني براي برقراري ارتباط با كاوشگر و دريافت اطلاعات به صورت زمان واقعي؛
4- محموله‌ كه از اجزاي كپسول زيستي سامانة خدمات (الكترونيك، مخابرات و پردازش)، جدايش سازه و جدايش بازياب موجود زنده تشكيل شده است.
دسترسي به ارتفاع بيش از 120 كيلومتري، ارسال موجود زنده (ميمون) با فيزيولوژي شبيه انسان، بومي‌سازي فناوري طراحي، ساخت و پرتاب كپسول زيستي، بازيابي سالم محموله، تله‌متري ثبت داده‌هاي محيطي، زيستي و تصاوير در تمامي مراحل پرتاب و تعيين بارهاي اكوستيكي محفظه از اهدافي بود كه با پرتاب كاوشگر پيشگام و بازيابي آن حاصل گرديد.
گفتني است كاوشگرها بطور عمومي براي بررسي جو، داده‌برداري از لايه‌هاي مياني اتمسفر و بررسي لايه‌هاي مختلف آن؛ مطالعات مربوط به قطب مانند بررسي شفق قطب؛ مطالعات پرتوهاي كيهاني مانند اشعه ايكس، ماوراء بنفش و مادون قرمز؛ زيست شناسي و پرتاب موجودات زنده كوچك و رشد سلول‌هاي بنيادي در فضا؛ ستاره‌شناسي، رصد خورشيد، بررسي كسوف؛ مطالعه جاذبه ناچيز؛ بازيابي محموله؛ توسعه فناوري‌هاي فضايي مانند ورود به جو و جدايش؛ آزمايش تراشه‌ها و مدارات الكترونيكي فضايي؛ افزايش قابليت اطمينان پرتاب‌هاي فضايي با انجام تست‌هاي مكرر بكار مي‌روند.