سلاح دراگانوف

این سلاح انفرادی با وزن کم و دقت زیاد برای عملیات کمین از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد.

لینک کوتاه: