سكوي پرتاب موشك‌هاي دوربرد زمين به زمين

سكوي پرتاب موشك‌هاي دوربرد زمين به زمين علاوه بر اينكه تجلي اقتدار و خودكفايي جمهوري اسلامي ايران در طراحي و ساخت اين سامانه راهبردي به شمار مي‌رود، نشانگر قدرت و حجم بالاي آتش موشكي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران است كه در شرايط تهديد قادرند با حجم انبوه موشك، بطور همزمان دشمن متخاصم را در هم كوبند.

لینک کوتاه: