سامانه ناوبري راديويي تكن ترانسپاندر زميني

اين سامانه در ارتباط با سامانه مشابه نصب شده در داخل هواپيما كه قبلاً طراحي و توليد شده است، قادر است هواپيما را تا 400 كيلومتري در آسمان هدايت و به طور دائمي فاصله هواپيما و جهت مسير پروازي خلبان با ايستگاه مرجع زميني را نمايش دهد.
اين سامانه كاملا متحرك و تاكتيكي طراحي شده و علاوه بر كاربري در فرودگاه هاي دائمي كشور، قابليت نصب و بكارگيري در فرودگاه هاي موقت، اضطراري و يا هر نقطه كشور را دارد.