سامانه توپ پدافند هوایی 100میلی متری

سامانه توپ پدافند هوایی 100میلی متری با مجموعه رادار و یا اپتیک می تواند هدف را رهگیری کرده و به صورتی کاملاً هوشمند و بدون نیاز به خدمه ،توانایی شلیک به سمت اهداف را دارد.
سرعت ،دقت ،افزایش حجم آتش و برد مناسب از دیگر مشخصات این توپ است که برای پدافند هوایی در ارتفاع پست و متوسط مورد بهره برداری قرار می گیرد.

لینک کوتاه: