زیر دریایی قائم

شناور زیر سطحی در کلاس نیمه سنگین که از قابلیت حمل و پرتاب انواع اژدر, موشک های زیر سطحی و جابجایی نیروهای عملیات ویژه برخوردار است.

لینک کوتاه: