رادار تقرب فرودگاهي

يكي از اصلي ترين سامانه هاي فرودگاهي به شمار مي رود و قادر است از فاصله 30 كيلومتري فرودگاه، هواپيما را تحت كنترل و هدايت خود گرفته و تا لحظه نشستن و پارك هواپيما آن را هدايت كند.