دستگاه توليد همزمان برق و حرارت

این دستگاه با استفاده از يك منبع انرژي نظير نفت و گاز طبيعي توليد مي شود.در اين سامانه ها از بازيافت گرماي اتلافي به منظور افزايش بازدهي انرژي استفاده مي شود و بازدهي توليد انرژي تا حدود 80 درصد افزايش مي يابد ، در حالي كه اين بازدهي در نيروگاه هاي رايج توليد انرژي برق در حدود 30 تا 35 درصد است.