خمپاره انداز 81 میلیمتری

خمپاره انداز 81 میلیمتری می تواند تعداد 20 تیر در هر دقیقه به فاصله حداکثر 5200 متری شلیک نماید.

لینک کوتاه: