تعمیرات اساسی هواپیما و موتور

توانایی انجام تعمیرات اساسی هواپیماهای F14 ،707،747،F27 و موتورهای آن شامل:TF30،JT3D،GT9D،DART ، تعمیرات اساسی موتور هواپیمایF5 و فالکن CF700، تعمیرات اساسی قطعات و سامانه ها از جمله ارابه فرود هواپیماهای C130،F4 و F5 و همچنین بازسازی و نوسازی بخش گسترده ای از دستگاه های آزمایش22.

لینک کوتاه: