تعمیرات اساسی بالگرد

توانایی انجام تعمیرات اساسی بالگردهای 209 ،412 ،RH،CH،SH وMIL و تعمیرات اساسی قطعات و سامانه ها و همچنین بازسازی و نوسازی بخش گسترده ای از دستگاه های آزمایش.