بارج 3500 تني

 * مشخصات عمومی و فنی محصول :
حمل آب ، سوخت بوسيله مخازن و حمل بار بر روي عرشه

لینک کوتاه: