سال ۱۳۹۶ مبارک

refreshing_flowers_Seasons_HD_Wallpaper.jpg

نوروز ، نوید بهاری نو برای نو اندیشی است.

اندیشه هائی ارزشمند که اگر شکوفا گردد همپای بهار ، شاهکاری نو پدید آید

که پویائی و پایائیش تا ابد مانا ماند...

برایتان اندیشه ای بارور، مهری جاودان ،‌بهاری بی نظیر

و سالی با همه خوبی ها آرزومندیم

وبا امید به تحقق آن هاست که سال نو را حضورتان تبریک و شادباش می گوئیم.

با أرزوس موفقیت و بهروزی

گروی دارویی پوراطب